Menu Luk

Minorsystems forretningsbetingelser

CVR 31069157

Abonnement m.v.

Minorsystems webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner.

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes pornografisk materiale, materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale.

Minorsystems forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at Minorsystems kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder Minorsystems ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art herunder driftstab.

Kunden må ikke benytte sit abonnement hos Minorsystems til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringsloven. Såfremt Minorsystems konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan Minorsystems ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Minorsystems for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

Hos Minorsystems er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra Minorsystems webhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.

Det er ikke tilladt at placere filarkiver indeholdende programmer, videofiler og lydfiler (mp3, jpg, zip mv.) til fri download.

Minorsystems anbefaler sine kunder at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens resourcer.

Minorsystems forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte, at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Minorsystems forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

Opsigelse af abonnement: Forbrugere/privatkunder

Minorsystems A/S fakturerer abonnementet forud for en periode på 3, 6 eller 12 måneder, afhængig af produkttype. Abonnementet fornyes automatisk for en ny, identisk periode, med mindre Minorsystems A/S har modtaget en gyldig opsigelse fra forbrugeren senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

Forbrugeren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis aftalen bliver automatisk fornyet for en ny, identisk periode, kan forbrugeren opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Har forbrugeren på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, vil Minorsystems A/S straks betale vederlaget for denne periode tilbage til forbrugeren.

Opsigelse af abonnement: Erhvervskunder

Minorsystems fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode. Abonnementet kan opsiges med udgangen af en abonnementsperiode. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre Minorsystems har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden inden påbegyndelsen af den nye abonnementsperiode.

Opsigelsen kan ske via Minorsystems Kundecenter under anvendelse af den nævnte fremgangsmåde. Dog kan opsigelse tillige ske skriftligt via fremsendelse af opsigelse indeholdende en juridisk gyldig underskrift via e-mail eller brev.

Minorsystems forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Minorsystems den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

Minorsystems tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Minorsystems forbeholder sig dog ret til driftstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. Minorsystems tilstræber at varsle sådanne driftstop.

Abonnementsperiode og opsigelse

Abonnementsperioden for Hosted Server er normalt 3 måneder medmindre andet er aftalt. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre Minorsystems har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

Misligholdelse

Minorsystems forbeholder sig retten til at stoppe driften af udstyret, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt, d.v.s. senest 8 dage efter forfaldsdato. Dette vil ligeledes være at betragte som misvedligeholdelse af aftalen. Uetisk opførsel på nettet, udsending af spam vil ligeledes blive betragtet som misligholdelse af aftalen.

Leje af software

Minorsystems tilbyder at kunden kan leje forskelligt software, herunder Microsoft software under Microsoft SPLA (Service Provider Licensing Agreement). I tilfælde af ændrede priser og eller licensvilkår fra 3. part – herunder Microsoft, forbeholder Minorsystems sig retten til ligeledes at justere priser og vilkår overfor kunden på lejet software. Minorsystems vil kommunikere ændringer af priser/vilkår pr. e-mail med 3 måneders varsel, hvorefter prisjusteringen finder sted.

Generelt

Minorsystems udsteder faktura/ordrebekræftelse. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. Minorsystems ydelse bliver præsteret så snart bestillingen er modtaget.

I tilfælde, hvor Minorsystems først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Minorsystems er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve.

Minorsystems er endvidere berettiget til at opkræve nedenstående gebyrer i forbindelse med fakturering af domæner og abonnementer:

  • – Gebyr ved udsendelse af brevpost: 29 kr.
  • – Betalingsgebyr ved brug af betalingservice: 6,5 kr.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 8.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkaso, hvorved yderligere omkostninger vil påløbe, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Minorsystems produkter/ydelser leveres specialtilpaset til kunden. Kunden accepterer, at Minorsystems påbegynder registreringsprocesen straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i

Kunden er vedvarende forpligtet til, at holde Minorsystems opdateret med en valid e-mail adrese, således at notifikationer fra Minorsystems kan modtages. Kunden er ligeledes vedvarende forpligtet til, at holde Minorsystems opdateret med nuværende bopæl, dette kan ske via kundecenteret eller ved skriftelig henvendelse pr. brev. Kunden accepterer samtidig, at al korrespondance i relation til parternes samarbejde kan gennemføres ved brug af e-mail med heraf følgende bindende virkning.

Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge Minorsystems’s sider og ideer uden Minorsystems’s skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført Minorsystems unødige omkostninger.

Minorsystems forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på Minorsystems hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.

Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Minorsystems ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Minorsystems med validt momsnummer. Minorsystems er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt Minorsystems pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Minorsystems sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

Accept af nærværende forretningsbetingelser gælder for fremtidig samhandel med Minorsystems.

Værneting

I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Randers i Danmark som værneting.